Thông báo Quyết đinh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

qd 1971

Bài trướcKết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình 7 tháng đầu năm2023trên địa bànxã Thượng Giáo